Provádíme profesní školení pro práce ve výškách

-Vstupní školení, A,rozsah 8-14 hod.

-Opakovací školení,A,rozsah 6-8 hod.

Základní a opakovací odborné profesního školení o BOZP Práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu předpisu č. 362/2005 SB. a ustanovení § 262/2006 Sb., zákoníku práce.

úroveň 1

odborně způsobilý k provádění výškových prací pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu

úroveň 2

odborně způsobilý k provádění výškových prací pomocí lanového přístupu a lezeckých technik

Zdravotní potvrzení o způsobilosti provádět práce ve výškách

Vstupy pro školení:

  • Evidence v prezenční listině
  • Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce. Část pátá, BOZP
  • Nařízení vlády 362/2005 Sb.
  • Zásady první pomoci
  • Návody na používání OOPP

Praktický výcvik

Vstupní školení  – seznámení se s vybavením, předvedení praktických činností, orientace na všechny základní úkony a manipulace související s pohybem ve výšce. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

Opakovací školení – , předvedení praktických činností, orientace na specifické činnosti související s konkrétním profesním zaměřením školené osoby. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

  • Řešení mimořádných událostí
  • Ověření znalostí
  • Zkušební test ze souvisejících právních předpisů a návodů k používání OOPP proti pádu
  • Praktické předvedení manipulace s OOPP
  • Pohovor

 Výstup školení

Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou

Přenosnou kartu odborné způsobilosti

Zpracoval: Milan Genda

Držitel certifikátu osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP