Provádíme profesní školení pro práce ve výškách

-Vstupní školení, A,rozsah 8-14 hod.

prukaz.Jan.Jadrnicek

-Opakovací školení,A,rozsah 6-8 hod.

Základní a opakovací odborné profesního školení o BOZP Práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu předpisu č. 362/2005 SB. a ustanovení § 262/2006 Sb., zákoníku práce.

A-úroveň

školení pro pohyb ve visu, specificky zaměřeno na konkrétní pracovní činnosti

B-úroveň

školení pro pohyb ve výšce, kde hrozí pád z výšky, propadnutí či sesunutí

Polygon - školení práce ve výškách

Polygon – školení práce ve výškách

IMG_1751

Vstupy pro školení:

Zdravotní potvrzení o způsobilosti provádět práce ve výškách

Evidence v prezenční listině

Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce. Část pátá, BOZP

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

Zásady první pomoci

Návody na používání OOPP

Praktický výcvik

Vstupní školení  – seznámení se s vybavením, předvedení praktických činností, orientace na všechny základní úkony a manipulace související s pohybem ve výšce. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

Opakovací školení – , předvedení praktických činností, orientace na specifické činnosti související s konkrétním profesním zaměřením školené osoby. Proškolení pro vyproštění postiženého. Veškeré tyto činnosti školená osoba provádí v rámci výcviku následovně sám za asistence školitele.

Řešení mimořádných událostí

Ověření znalostí

Zkušební test ze souvisejících právních předpisů a návodů k používání OOPP proti pádu

Praktické předvedení manipulace s OOPP

Pohovor

 Výstup školení

Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou

Přenosnou kartu odborné způsobilosti

 

Zpracoval: Milan Genda

Držitel certifikátu osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP

Certif.OZO